دوربین مدار بسته‌ی مخفی چیست وچه کاربردهایی دارد؟

  • image

    دوربین جلو ماشین بر پرستار بچه

    یکی از موارد استفاده از دوربین مداربسته مخفی، در خانه ها و برای نظارت بر فعالیت کارگر یا پرستار بچه است. این نوع از دوربین ها با نام “دوربین پرستار بچه” شناخته می شوند. آموزش نصب دوربین مداربسته سراسر دنیا بر روی نصب این دوربین ها اختلاف نظر وجود دارد.

    نکات مهم در خرید دوربین مدار بسته مواردی پرستار بچه به علت تکان دادن شدید بچه که اهمیت زیادی هم ندارد، مورد پیگرد قانونی قرار گرفته است. در حالی که این حرکت به علت کیفیت پایین دوربین مداربسته سریع تر از میزان واقعی ضبظ شده بوده است. موارد دیگری نیز از اختلافات و درگیری در رابطه با دوربین مدار بسته پرستاربچه گزارش شده است.


Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!